Home » Renungan Hari Ini

Renungan Hari Ini

Setu, 15 Agustus 2020 Minggu Limrah XVII

Waosan Kitab Suci: Purwaning Dumadi 42:1-28; Jabur 133; Mateus 23:1-12 (Link Alkitab)

Ujar Nanging Ora Nglakoni

“Mulane padha nglakonana lan nuruta marang sakabehing piwulange, nanging aja niru marang tindak-tanduke…” (Mateus 23:3a)

Nalika bocah, Trisno nate duwe serik marang wong tuwane. Pak Wiryo, bapakne; kerep ndukani nganti mara tangan menawa Trisno ora nindakake apa kang dadi karsane. Sing gawe serik maneh, menawa aneng ngarepe wong liya pak Wiryo mesthi ngatonake minangka pribadhine kang wicaksana kanthi menehi pituduh. Nanging Trisno ngerti yen asline bapakne iku galak. Amarga galak, Trisno wedi karo bapakne.

Saking wedine, nate Trisno ora wani mulih saka Sekolah Minggu. Nalika bu Suryo, Guru Sekolah Minggune nakoni, Trisno matur yen wedi. Bu Suryo kanthi sabar nglipur Trisno. Bu Suryo ngandika yen anggone pak Wiryo ndukani, iku amarga saking tresnane.Dene menawa anggone ngandika ora kaya sing ditindakake, Trisno kudu bisa ngapura kamanungsane bapakne amarga Gusti Allah wis karsa ngapura lan nresnani dheweke. Bu Suryo pesen supaya nadyan wong tuwane galak, nanging Trisno kudu tansah kebak katresnan; jumbuh karo jenenge.

Waosan Injil ing dina iki nyaritakake anggone Gusti Yesus memulang marang para sekabat supaya aja nganti niru para ahli Toret lan wong Farisi kang nadyan wenang medhar piwulang bab angger-anggering Toret nanging ora padha ngestokake. Mula Gusti Yesus ndhawuhi supaya padha nampa lan ngestokake piwulange, nanging aja padha niru laku uripe. Bokmenawa awake dhewe nate kayadene pak Wiryo. Marang wong liya menehi pamrayoga kang wicaksana nanging gampang nepsu marang brayate dhewe.

Minangka wong tuwa, kudune awake dhewe bisa nggulawenthah bocah-bocah supaya besuke dadi pribadhi sing utama. Payo padha mratobat lan dadi wong tuwa sing pocapan lan tumindake bisa dadi patuladhan kang becik ing ngarepe brayat, utamane bocah-bocah.|*GPY

Sabda Winedhar Agustus 2020 (Bhs. Jawa)

Sabda Winedhar Agustus 2020 (Bhs. Indonesia)

 


4 Comments

  1. Shalom, Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai serta menolong didlm hidup kita.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *