Home » Renungan Hari Ini

Renungan Hari Ini

Rebo, 21 Oktober 2020 Minggu Limrah XXIX

Waosan Alkitab: Daniel 6:1-28; Jabur 98; Lukas 12:35-38 Link Alkitab

Rinengga Kanthi Setya

Lan manawa rawuhe ing tengah wengi utawa ing wayah bangun esuk mangka para abdi mau ketemu mangkono, begja wong-wong iku. (Lukas 12:38)

Mangsa rinengga asring dados mangsa ingkang nemtokaken tumraping gesang kita. Ewas semanten, mangsa rinengga punika minangka mangsa ingkang nukulaken raos bosen, punapa malih ingkang katengga mboten enggal-enggal rawuh. Kathah tiyang ingkang dados mboten sabar nalika rinengga. Bab punika ndadosaken wontenipun ewah-ewahan sikep ing gesangipun.

Gusti Yesus ngersaaken saben kagunganipun tansah siyap siyaga lan jumaga. Mila pangandikanipun, “Lambungmu ajeg sabukana lan damarmu ajeg muruba.” Bab punika para kagunganipun saged sinau saking pengalaman gesangipun Daniel. Ing salebeting bebaya kedah ngadhepi tiyang-tiyang ingkang sengit kaliyan panjenenganipun, malah nalikanipun kedah kalebetaken ing luwenging Singa, panjenenganipun tetep setya nengga sih pitulunganipun Gusti.

Ing gesangipun, Daniel tansah siyaga lan jumaga, temah gesangipun kalis saking panggodha lan rubeda. Malah srana sikep gesangipun ingkang setya tuhu dhateng Gusti Allah, asmanipun Gusti kepareng kamulyaaken lan linuhuraken dening saindenging bangsa ngamanca, inggih bangsa Medhia.

Kasetyan punika mboten wonten pedhotipun. Kasetyan kagambaraken dening Gusti Yesus kadya para abdi ingkang tansah rinengga, tetep sabukan sumedya lelados dhateng bendara lan njagi damaripun tetep gesang. Sanajan rawuhipun Bendara punika ing tengah dalu malah ing wayah bangun enjing, para abdi tetep jumaga, sabukan lan njagi gesanging damaripun. Abdi ingkang setya badhe pinanggih begja gesangipun. Bendara ingkang rawuh malah badhe ngladosi piyambakipun.

Iba begja kita sami, minangka para pendherekipun Gusti ingkang tansah setya, siyap siyaga, njagi gesang tetep ing kaluhuraning Gusti. Kita ginaaken wekdal rinengga rawuhipun Gusti ingkang angka kalih kaliyan makarya lan leladi kagem Gusti. Punapa kemawon pakaryan lan wujuding peladosan kita, monggo katindaakna kanthi setya. |*IPT

Renungan Sabda Winedhar versi Audio

 

 


4 Comments

  1. Shalom, Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai serta menolong didlm hidup kita.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *